RACE - Reserach Award for Cannabis in Europe

Editie 2024 - 4 prijzen van € 2.500 voor Europese studenten

RACE wil de wereld in staat stellen het nut van de cannabisplant te maximaliseren en te reageren op de toekomstige uitdagingen van onze samenleving.
Dit is een familie van uitmuntendheidsprijzen, bedoeld om Europese studenten te belonen en te motiveren om werk aan de cannabisplant uit te voeren als onderdeel van hun Europese opleiding in het hoger onderwijs (volgens het decreet van Bologna).

Why ?

Wij geloven dat de cannabisplant het potentieel heeft om ons leven op meerdere manieren te verbeteren. RACE wil jonge onderzoekers aanmoedigen er interesse in te hebben. We moeten de collectieve kennis van de plant verfijnen, om deze zo goed mogelijk te kunnen exploiteren.

 • RACE - Geneeskunde

  Nieuwe zorg- of preventiepraktijken, nieuwe benaderingen van
  ons gezondheidszorgsysteem, onderzoek naar de interactie tussen de plant en ons lichaam.

 • RACE - Farma

  Onderzoek naar het verbeteren van de biologische beschikbaarheid van
  cannabinoïden, over de effecten van een cannabinoïde
  in het bijzonder of over de farmacokinetiek van a
  cannabinoïde

 • RACE - Biologisch/Agro

  Onderzoek naar de plant, de verschillende variëteiten, de productiestadia, de studie van een cannabinoïde in het bijzonder.

 • RACE - Anderen

  Dit kan techniek, rechten, IT, sociale en politieke wetenschappen en economie in brede zin omvatten. Bijvoorbeeld: onderzoek naar verwerking, transport, conservering, marketing en distributie, beleid dat deze aspecten reguleert of faciliteert.

In praktijk

Regelgeving

Artikel 1. Inleiding

De RACE’s vormen een familie van uitmuntendheidsprijzen, bedoeld om Europese studenten uit het hoger onderwijs (zoals gespecificeerd in het Bolognadecreet) te belonen en te motiveren om werk aan de cannabisplant uit te voeren. De visie van de stichting is die van een cannabisplant die de samenleving dient en die de levenskwaliteit voor iedereen op een rechtvaardige manier verbetert. De visie van een samenleving die erin is geslaagd haar perceptie van de plant te veranderen en een ongecontroleerde vijand te transformeren in een betrouwbare bondgenoot, een vriend.
Deze visie, die ten grondslag ligt aan de RACE-selectiecriteria, combineert tegelijkertijd en op harmonieuze wijze drie dimensies: sociaal welzijn, milieugoed en temporele continuïteit.
Met dit in gedachten moeten RACE-kandidaten in hun dossier perspectieven bieden waarmee hun werk de samenleving in staat zal stellen te reageren op huidige en toekomstige uitdagingen door innovatieve alternatieven voor te stellen voor actie en/of reflectie op de cannabisplant, zijn plaats en functie in onze samenleving.

LET OP : De RACE wil op geen enkele manier reclame maken voor de plant als medicijn. Integendeel, het doel is om de plant op andere gebieden te promoten, om zijn kwaliteiten te exploiteren en niet zijn fouten.

Artikel 2. Doel van de prijs

De prijs, ter hoogte van 2.500 euro, beloont jaarlijks het werk van afgestudeerde studenten (zoals gespecificeerd in het Bolognadecreet) dat het denken en/of de praktijk met betrekking tot de cannabisplant in hun vakgebied bevordert.

RAS Geneeskunde

Award of Excellence van € 2.500 voor werk dat het denken en/of praktijken met betrekking tot cannabis en medicijnen bevordert. Deze omvatten nieuwe zorg- of preventiepraktijken, nieuwe benaderingen van ons gezondheidszorgsysteem, onderzoek naar de interactie tussen de plant en ons lichaam.

RACE Pharma

Award of Excellence van € 2.500 voor werk dat het denken en/of de praktijk met betrekking tot cannabis en farmacie bevordert. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoek naar de verbetering van de biologische beschikbaarheid van cannabinoïden, naar de effecten van een bepaalde cannabinoïde, de farmacokinetiek van een cannabinoïde.

RACE Biologie-agronomie

Prijs van uitmuntendheid van € 2.500 voor werk dat het denken en/of praktijken met betrekking tot de biologie en landbouw van de cannabisplant bevordert. Dit omvat onderzoek naar de plant, de verschillende variëteiten, de productiestadia en de factoren die de productie van een bepaalde cannabinoïde beïnvloeden.

RAS Anders

Prijs van uitmuntendheid van € 2.500 voor werk dat het denken en/of de praktijk bevordert die verband houdt met iets anders dan biologie, geneeskunde en farmacie. Dit omvat techniek, recht, IT, sociale en politieke wetenschappen, economie in brede zin. Dit omvat onderzoek naar verwerking, transport, conservering, marketing en distributie, en beleid dat deze aspecten reguleert of vergemakkelijkt.

Artikel 3. Toelatingscriteria

Om in aanmerking te komen voor de 2024-editie van RACE moet de kandidaat:

1) Student zijn aan een universiteit of hogeschool van Europees universitair niveau (EU-28), zoals gespecificeerd in het Bolognadecreet.

2) Meld u aan door het ingevulde aanmeldingsformulier vóór 15 september 2022 om 23.59 uur in elektronisch formaat naar Stichting CBX te sturen (info@cannabis-race.eu)

3) Stuur vóór 15 oktober 2024 (om 23:59 uur) een werk naar CBX dat:

 • voldoet aan het doel van de prijzen vermeld in artikel 2 en aan de omvang van de prijs waarvoor hij zich aanmeldt.
 • werd tussen 15.09.2022 en 20.09.2024 verdedigd binnen een Europese universiteit of universitaire onderwijsinstelling;
 • werd uitgevoerd binnen het specifieke kader van een cursus of leerplan binnen deze instellingen;
 • wordt gekenmerkt door een wetenschappelijke of nauwgezette en gedetailleerde aanpak, waarbij de 3 dimensies worden geïntegreerd die specifiek zijn voor de visie van CBX Foundation: sociaal goed, milieugoed en temporele continuïteit.

De stichting behoudt zich het recht voor om werk dat duidelijk niet aan deze criteria voldoet, af te wijzen.

Artikel 4. Aanvraagformulier

Het is belangrijk dat u dit aanvraagformulier zorgvuldig invult. Feitelijk vindt de selectie plaats in twee rondes. Tijdens de 1e ronde vindt de selectie van finalisten voornamelijk plaats op basis van dit aanmeldingsformulier.

De stichting behoudt zich het recht voor om werk dat duidelijk niet aan deze criteria voldoet, af te wijzen.

 • een identificatieblad van de auteur en zijn werk;
 • een samenvatting van het project, waarin het werk en de problemen ervan beknopt worden uiteengezet en waarin wordt uitgelegd hoe het onderzoeksobject en de gevolgde aanpak vernieuwend zijn.
 • een toelichting op de bijdrage van het proefschrift aan de visie van Stichting CBX. Hoe de behandeling van het bestudeerde onderwerp de drie dimensies integreert.
 • een optionele ruimte waar de kandidaat suggesties kan doen voor specifieke promotie van zijn werk;
 • een curriculum vitae en een identiteitsbewijs met foto;
 • 1 tot 3 representatieve afbeeldingen (plannen, doorsneden, foto's) die het behandelde onderwerp illustreren.

Het aanvraagformulier moet in het Engels zijn geschreven. Het werk kan echter in het Frans, Nederlands of Engels geschreven zijn. Er gelden geen leeftijds- of nationaliteitsvoorwaarden voor deelname aan de RACE.

Artikel 5. Indiening van het aanvraagdossier

De deadline voor het indienen van aanvraagdossiers is 15 september 2024 om 23:59 uur (GMT+1).

Het aanmeldingsformulier, het curriculum vitae en eventuele bijlagen moeten naar behoren ingevuld worden teruggestuurd naar het prijssecretariaat (zie artikel 15. Contactgegevens), uitsluitend in elektronische vorm, per e-mail (eventueel via de gratis dienst voor grote bestandsoverdrachthttps: //www.wetransfer .com of een gelijkwaardige dienst). De stichting stuurt de kandidaat binnen 5 werkdagen na ontvangst van het sollicitatiedossier een ontvangstbevestiging per e-mail.

Deelname aan de prijs is definitief na ontvangstbevestiging van het dossier door stichting CBX. Bij twijfel over de juiste ontvangst kan de kandidaat contact opnemen met de stichting. Indien nodig zal de stichting contact opnemen met de kandidaat om hem te vragen opheldering te geven over bepaalde aspecten van het dossier.

Artikel 6. Jury en selectieproces

De deadline voor het indienen van aanvraagdossiers is 15 september 2024 om 23:59 uur (GMT+1).

Stichting CBX draagt ​​zorg voor de ontvankelijkheid van de verzonden aanvragen op basis van de ontvankelijkheidscriteria vermeld in artikel 3. Bij twijfel de voorzitter. e van de jury zal worden geraadpleegd. e en zijn mening zal wet zijn. Een onafhankelijke jury, los van de stichting en multidisciplinair, is verantwoordelijk voor het selecteren van (maximaal) 5 genomineerden per prijs. Deze onafhankelijke jury zal samengesteld zijn uit maximaal 8 Belgische of buitenlandse persoonlijkheden uit de wetenschappelijke wereld, de media, de economische wereld en de associatieve sector gerelateerd aan het doel van de stichting CBX. De samenstelling van de jury wordt in september openbaar gemaakt op www. cbxmedical.com/foundation-race (cannabis-race.eu).

De selectie vindt plaats in twee rondes.

Eerste ronde: de sollicitatieformulieren worden tussen 1 en 31 oktober 2024 individueel geanalyseerd door de juryleden. Ze selecteren uitsluitend op basis van de sollicitatieformulieren 5 kandidaten. es, per prijscategorie, wie er zal deelnemen aan de tweede ronde, dat wil zeggen de finalisten van de editie. Deze finalisten sturen hun scriptie naar de juryleden, evenals een presentatie (power-point) van hun werk die tijdens de slotceremonie wordt gepresenteerd.

Tweede ronde: De winnaar van elke categorie is de genomineerde. wie de beste punten onder de finalisten zal hebben behaald. Punten worden toegekend op 100 in de volgende verhoudingen:

 • 20% van de punten wordt rechtstreeks toegekend door het publiek, via een online stemsysteem dat geopend is tussen 1 en 31 oktober 2024. De genomineerde met de meeste stemmen krijgt de maximale score (40/40). De overige genomineerden krijgen een quotum in verhouding tot het aantal stemmen dat zij hebben behaald.
 • 40% van de punten wordt toegekend door dezelfde onafhankelijke jury die de genomineerden heeft geselecteerd. De beoordelingen worden op 10 november 2024 openbaar gemaakt.
 • 40% van de punten worden tijdens de ceremonie toegekend door dezelfde onafhankelijke jury en uitsluitend op basis van de presentatie van de resultaten van hun werk.

In gevallen waarin er minder dan 6 kandidaten zijn voor de prijs, wordt alleen de tweede juryronde aangehouden.

De jury is soeverein in haar beslissingen, in de interpretatie en toepassing van het reglement. De beslissingen worden genomen bij consensus. Als er geen consensus wordt bereikt, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk lid van de jury één stem heeft. Bij staking van stemmen is de stem van de president doorslaggevend. Tijdens de ceremonie zal er bij geheime stemming worden gestemd. Elk jurylid dat onderzoeksdirecteur is geweest van een voorgeselecteerde kandidaat of een link heeft met het gepresenteerde onderzoek, dient zich te onthouden van deelname aan het debat en de stemming over deze kandidaat.

Artikel 7. Selectiecriteria

Het werk van kandidaten die aan de geschiktheidscriteria voldoen, wordt aan de jury voorgelegd. De jury streeft ernaar kandidaatdossiers te onderscheiden die het beste voldoen aan de volgende criteria:

7.1. Reactie op een maatschappelijk vraagstuk
Het werk moet onderzoek hebben gedaan naar en hebben bijgedragen aan het bieden van antwoorden op een of meer van de fundamentele problemen waarmee onze samenlevingen worden geconfronteerd.

7.2. 3-dimensionale aanpak
Heel concreet zullen de werken hun kans op het winnen van jurypunten maximaliseren als het werk dat zij leveren directe en indirecte positieve externe effecten uitstraalt, voor de mens, voor de planeet en voor de toekomst.

Belangrijk! Er wordt niet verwacht dat het gepresenteerde werk tegemoetkomt aan alle onderstaande zorgen. Ze moeten worden beschouwd als potentieel relevante aandachtspunten in een proefschrift dat tot doel heeft een antwoord te bieden op de vraagstukken van de wereld waarin we leven.

Sociaal: De impact op het welzijn van mensen, op lokaal en mondiaal niveau, op korte en lange termijn.
Voorbeelden van sleutelvragen (niet-limitatief): sociale en ethische verantwoordelijkheid, toegankelijkheid voor zoveel mogelijk mensen, sociale gelijkheid en solidariteit, integratie, leefomgeving, onderwijs en opleiding, verbetering van sociale banden en gezelligheid, enz.
Milieu
: De impact op het milieu in brede zin, op lokaal en mondiaal niveau, op korte en lange termijn.
Voorbeelden van sleutelvragen: eco-efficiëntie / beperkte of positieve impact op het milieu en de leefomgeving, klimaat en broeikasgassen, rationeel energiegebruik, respect voor de natuur, haar biodiversiteit en haar hulpbronnen, preventie en beheer van afval en vervuiling, rationeel gebruik van ruimte, enz.

Tijdelijk: de impact moet blijvend zijn, dat wil zeggen alles wat het mogelijk moet maken om de hulpbronnen van mensen/organisaties en de gemeenschap duurzaam te vergroten/behouden.
Voorbeelden van sleutelvragen: algehele kostenbenadering en economische levensvatbaarheid op de lange termijn, flexibiliteit met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen, prestaties op collectief niveau en niet alleen op individueel niveau, autonomie, soliditeit.

Artikel 8. Bekendmaking van de prijs

De prijs wordt uitgereikt tijdens een openbare proclamatiesessie in aanwezigheid van juryleden, RACE-partners, de academische gemeenschap, de pers en externe gasten, aan het begin van het schooljaar 2024-2025 (de officiële datum wordt bevestigd tijdens 2024). Na de openbare proclamatiesessie zal er een promotiecampagne in de media volgen.

Presentaties kunnen digitaal worden georganiseerd. Omwille van de eerlijkheid zal CBX Foundation echter buitenlandse studenten (niet van Belgische universiteiten/scholen) financieel ondersteunen tijdens hun aanwezigheid in België voor de presentatie. Transport naar België is hierbij niet inbegrepen.

Artikel 9. Onderscheid tussen winnaar en eventuele genomineerden

De auteur van het winnende of genomineerde werk krijgt de titel “winnaar van / genomineerde op RACE 2024”. Voor elke RACE wordt één van de genomineerden door de jury tot winnaar uitgeroepen, terwijl de 4 (maximaal) andere kandidaten hun status als genomineerden behouden.
Ze zijn allemaal beloond en dus "winnaars". De status van de genomineerde is in zekere zin de “tweede plaats” op het podium. De financiële prijs bestaat uit een bedrag van € 2.500,- dat uitsluitend wordt uitgereikt aan de winnaar (niet aan de genomineerden), bekend gemaakt tijdens de uitreiking.
Dit bedrag wordt, naar keuze van de winnaar, overgemaakt op zijn of haar persoonlijke rekening, of op de rekening van een onderzoeksinstelling waarmee hij of zij samenwerkt, indien hij of zij dit nuttig acht in het kader van de versterking van zijn doel. -van-studies proefschrift. Daarnaast zal Stichting CBX de diverse teksten met betrekking tot het winnende proefschrift promoten bij de media en haar contactnetwerken. Hetzelfde kan de stichting doen met de documenten, genoemd in artikel 4 hierboven, die betrekking hebben op de genomineerde afstudeerscripties. Op de website van de stichting kan naar alle documenten die in het kader van deze prijzen worden geproduceerd, worden verwezen (tenzij de vertrouwelijkheidsclausule wordt aanvaard).

Artikel 10. Verplichtingen van de winnaar en eventuele genomineerden

De winnaar en de genomineerden. s verbinden zich ertoe:

 • Neem deel aan de mediacampagne en promotie van de winnende proefschriften die door Stichting CBX worden georganiseerd: presentatie op de website www.cbxmedical.com/foundation, publicatie, persbericht, interviews, power point montage, etc.
 • Deelnemen aan de prijsuitreiking om zijn (hun) prijs in ontvangst te nemen en zijn (hun) werk te presenteren;
 • Deelnemen aan de ‘meeting of the genomineerden’-dag, om mogelijke synergieën met andere onderzoekers te bespreken;
 • Neem deel aan mogelijke uitreikingen van de prijs op de future.e. s kandidaat. S ;

Artikel 11. Informatie van kandidaten

Vóór het einde van de selectieprocedure kan geen informatie worden verstrekt over de uitkomst van een sollicitatiedossier. De uitslag van de selectie wordt gepubliceerd zodra de winnaar en genomineerden bekend worden gemaakt op de website van de stichting. Kandidaten van wie het sollicitatiedossier niet werd toegelaten (ongeschikt geacht) en kandidaten van wie het sollicitatiedossier werd geselecteerd maar geen prijs werd toegekend (noch winnaar noch genomineerde), worden digitaal geïnformeerd.

Artikel 12. Eigendom en gebruik van documenten

Deelnemers behouden alle intellectuele eigendomsrechten op alle documenten die in het kader van hun aanvraag bij de stichting zijn ingediend, inclusief het auteursrecht. De stichting is echter door de kandidaten gemachtigd om deze documenten geheel of gedeeltelijk te reproduceren, verspreiden en mee te delen, op een niet-commerciële wijze, waarbij het vaderschap duidelijk aan de auteur wordt toegekend, zonder voorafgaande toestemming van laatstgenoemde en zonder royalty's.

Artikel 13. Kalender

Neem deel aan de ‘meet the nominees’-dag, om mogelijke synergieën met andere onderzoekers te bespreken.

 • September 2022: opening van de oproep tot kandidaatstelling;
 • 15 september 2024: sluiting van de oproep tot kandidaatstelling;
 • 30 september 2024: Communicatie van de winnaars
 • 15 oktober 2024: Deadline voor het indienen van proefschriften
 • November 2024: Prijsuitreiking en aankondigingsceremonie, gevolgd door een campagne om het winnende werk te promoten.

Artikel 14. Reikwijdte van de regels

Het indienen van een aanvraagformulier impliceert aanvaarding van dit reglement, waartegen niet kan worden geprotesteerd. Gevallen waarin dit reglement niet voorziet of die aanleiding geven tot geschillen over de interpretatie, beoordeling, toelaatbaarheid van het werk en/of de kandidaten zullen onherroepelijk worden beslist door de bestuurders van Stichting CBX.

Artikel 15. Contactgegevens

Stichting CBX VZW

58 rue de la bâchée, 1380 Plancenoit

E-mail: info@cannabis-race.eu

Raceschema 2024

1. OPROEP TOT AANVRAGEN

Oproepen tot het indienen van sollicitaties zijn open vanaf 15 september 2022 en sluiten op 15 september 2024 .

2. SELECTIE VAN GENOMINEERDEN

 • Begin september worden op deze site de juryleden voorgesteld
 • De namen van de 5 genomineerden in elke categorie worden op 30 september 2024 openbaar gemaakt.
 • De genomineerden moeten hun werk uiterlijk 15 oktober inleveren, evenals de presentatie die ze tijdens de ceremonie moeten presenteren.

3. SELECTIE VAN WINNAARS

De winnaar van elke categorie is de genomineerde. wie de beste beoordeling onder de finalisten zal hebben behaald. Beoordelingen worden gegeven op 100 punten in de volgende verhoudingen:

 • 20% van de punten wordt rechtstreeks door het publiek toegekend, via een online stemsysteem dat geopend is tussen 30 september en 31 oktober 2024 . De berekeningsmethoden zijn vastgelegd in de regelgeving.
 • 40% van de punten wordt toegekend door de onafhankelijke jury. De beoordelingen worden op 10 november 2024 openbaar gemaakt.
 • 40% van de punten worden toegekend tijdens de proclamatieceremonie, door de onafhankelijke jury en uitsluitend op basis van de presentatie van de resultaten van hun werk. De ceremonie vindt plaats tussen 11 en 18 november

inschrijving

Stuur het ingevulde inschrijfformulier met de benodigde bijlagen vóór 15 september 2024 naar info@cannabis-race.eu.
Door het versturen van deze aanvraag aanvaardt u impliciet de regels.

Online via deze link

Een schitterende editie van 2022!

Jury en publiek 2022

Winnaar 2022 RACE Overige

Winnaar 2022 RACE Overige

Winnaar 2022 RACE Overige